วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กระบวนการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ


บทความการนิเทศ
-------------------------------------------------------------
การนิเทศ     กระบวนการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ
การพันาการศึกษา ยึดเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาตัวนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยเน้นกระบวนการ (Proecss) ทั้ง 3 กระบวนการ คือกระบวนการบริหารการศึกษา  กระบวนการเรียนการสอน  และกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นหลักยุทธ์ศาสตร์ ที่ทำให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จอย่ามีประสิทธิภาพ  ถือเป็นหัวใจสำคัญยิ่งของกระบวนนิเทศศึกษา  และพัฒนากระบวนการจัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
การนิเทศการศึกษา และกระบวนการนิเทศการศึกษา  เป็นสิ่งคู่กันโดยมีจุดมุ่งหมายสุดท้าย   คือ   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


นายกำพล  เยี่ยมแสง
(Kampon Yeamseng) ( 5346701067)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น