วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

ประวัติ
นายกำพล เยี่ยมแสง
เกิดวันที่  26 พ.ค. 01  จ.นครศรีธรรมราช
จบการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง
ทำหน้าที่รองผู้อำนวนการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีฯ