วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ข้อเสนอแนะและประโยชน์ที่นำไปใช้

             ในการเรียนวิชาการจัดการนวัตกรรมสารสนเทศในเรื่อง การสร้าง blogger การใช้โปรแกรม     การเผยแพร่งานวิชาการและ การสร้างเครือข่ายนวัตกรรม ทำให้สามารถ พัฒนาตนเองให้ทันสมัย     โดยใช้เทคโนโลยีติดต่อกับเครือข่าย   เพื่อแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้ได้อย่างกว้างขวาง       ไร้พรหมแดน
             การศึกษาย่อมไม่มีคำว่าสาย   แต่โดยสภาพและพื้นฐานของผู้เรียนอาจทำให้ผู้เรียนขาดความเชื่อมั่นและปรับตัวไม่ทัน  หากมีเวลาในการเรียนในชั้นเรียนโดยปฏิบัติจริงตามที่อาจารย์ผู้สอนแนะนำและสาธิตอย่างใกล้ชิด ก็จะได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ 
            ดังนั้น หากอาจารย์ผู้สอนได้ใช้เวลาในการสอนอย่างต่อเนื่องและให้เวลาผู้เรียนได้มีโอกาสติดตามการสอนให้ทันกับผู้สอนก็จะได้รับประโยชน์จากการเรียนสูงสุด    
           ขอขอบอาจารย์ผู้สอนที่ถ่ายทอดความรู้ให้ แม้ผู้เรียนไม่มีสื่อที่จะใช้เมื่อกลับถึงบ้านก็จะใช้ความพยายามในการศึกษาค้นคว้าและหาที่ปรึกาาให้คำแนะนำได้ตามแนวทางที่อาจารย์แนะนำ  เป็นการฝึกทักษะและพัฒนาตนเองที่ดี  ขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้ง
                                        
                                                                             นายกำพล   เยี่ยมแสง
                                                                                   5346701067
                                                                                                                              

ทัศนศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์

 ทัศนศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์
ระหว่างวันที่  24 -28 มกราคม 2554

วันแรก            นครศรีธรรมราช  - ดูงาน - มาเลเซีย   ปีนัง    (พักปีนัง)
สถานที่ดูงาน   Sekolah  Kebangsaan Kodiag school
เดินทางเข้าสู่ปินัง เที่ยวชม  สถานที่เที่ยว บนเกาะปินัง  เช่น   วัดไทย  วัดพม่า ป้อมปืน 
พักโรงแรม. Grand Contineltal Hotel

วันที่สอง           ปินัง   กัวลาลัมเปอร์   เก็นติ้ง   (พักเก็นติ้ง )
เดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์
ชมพระราชวังของประเทศมาเลเซีย  ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อนหลังเก่า  สถานีรถไฟฟ้าเก่าแก่
ตึกศุลต่านอับดุลซามั่น สถานที่ใช้ประกาศเอกราชของประเทศ  อนุสาวรีย์ทหารอาสา                    
ชมหอคอยเคแอลทาวเวอร์ และตึกแฝด เดินทางสู่เก็นติ้งเมืองมหานครแห่งความบันเทิง
บนภูเขาสูง   
ถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า เดินทางสู่ยอดเขาเก็นติ้ง 
เข้าที่พัก โรงแรม FIRST WORLD
เข้าชมบ่อนคาสิโนระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องต่อกฎหมาย
อาทิเช่น สล็อดแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล  เป็นต้น

วันที่สาม         เก็นติ้ง -  ปุตราจายา -  โยโฮบารู -  สิงคโปร์   (พักสิงคโปร์)
เดินทางเข้าสู่เมืองใหม่ปุตราจายาซึ่งเป็นเมืองใหม่ศูนย์รวมสถานที่ราชการของมาเลเซีย เช่น
 ตึกรัฐสภา มัสยิดสีชมพู มัสยิดหินอ่อน  
เดินทางสู่เมืองโยโฮบารูเมืองชายแดนติดกับประเทศสิงคโปร์
เดินทางออกจากมาเลเซียเพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ที่ด่านวู๊ดแลนด์ 
เข้าพัก  AQUEEN HOTEL

วันที่สี่              สิงคโปร์   - เซ็นโตซา   (พักยะโฮบารู)
ชม  บริเวณ อ่าวสิงคโปร์  บริเวณเมอร์ไลออน
ช้อปปิ้ง บริเวณถนออร์ชาร์ด         
เดินทาง สู่เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa)
เดินเล่นเลียบชายหาดเซ็นโตซาและระหว่างรอชม Song of the sea
ชมน้ำพุเต้นระบำ Song of the sea
เข้าสู่ที่พักโรงแรมนิวยอร์ค  ยะโฮบารู
วันที่ห้า            โยโฮบารู หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช
เดินทางมุ่งหน้าสู่กัวลาลัมเปอร์  ถึงดิวติ้ฟรี  ซื้อสินค้าปลอดภาษี
ทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเข้าสู่เมืองไทย เสร็จเรียบร้อย เดินทางต่อมุ่งหน้าสู่
นครศรีธรรมราช รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย            
เดินทางถึงนครศรีธรรมราชโดยสวัสดิภาพพร้อมประสบการณ์และความประทับใจบทบาทของผู้บริหารกับการนิเทศการศึกษา


บทบาทของผู้บริหารกับการนิเทศการศึกษา
งานบริหารการศึกษา มีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียน  ในการบริหารการศึกษาผู้บริหาร  ต้องทำงานสองอย่างคือ    งานบริหารและงานนิเทศ  ผู้บริหารมีบทบาทในการนิเทศมาก  โดยเฉพาะการนิเทศภายในสถานศึกษาของตนเอง  
มีผู้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารไว้ คือ
-  ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทฐานะผู้นิเทศ ไวส์  (Wiles)
-  ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการนิเทศการศึกษา  (อำนวยพร วงษ์ถนอม)
-  ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการนิเทศการศึกษา ภายในสถานศึกษา
  (สุจริต   เพียรชอบ)     
-  ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่ต้องกระทำเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา(พนัส หันนาคินทร์)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายกำพล  เยี่ยมแสง
(Kampon Yeamseng) ( 5346701067)


ครูผู้สอนกิจกรรมดีเด่น คุรุสภา พ.ศ.2552

นายกำพล  เยี่ยมแสง
ครูดีเด่นคุรุสภา ปี 2552
   ประเภทครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น
ได้ทำการสอนทุกภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง จัดทำสื่อช่วยสอน  สื่อ IT  เอกสารประกอบการสอนและใบกิจกรรมการเรียนรู้  จัดทำวิจัยในชั้นเรียน วิจัยก่อนเรียน-หลังเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  จัดทำใบความรู้สู่ชุมชน เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่เรียนไปถ่ายทอดแก่ผู้ปกครองตามศักยภาพ ของนักเรียน  สร้างแบบการบันทึกผลการเรียนประจำตัวของนักเรียน  เพื่อให้บันทึกความก้าวหน้าของ  ตนเอง   ทำให้นักเรียนยอมรับและพัฒนาตนเอง  สามารถนำความรู้ไปใช้ในชุมชนและสังคมได้

กระบวนการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ


บทความการนิเทศ
-------------------------------------------------------------
การนิเทศ     กระบวนการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ
การพันาการศึกษา ยึดเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาตัวนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยเน้นกระบวนการ (Proecss) ทั้ง 3 กระบวนการ คือกระบวนการบริหารการศึกษา  กระบวนการเรียนการสอน  และกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นหลักยุทธ์ศาสตร์ ที่ทำให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จอย่ามีประสิทธิภาพ  ถือเป็นหัวใจสำคัญยิ่งของกระบวนนิเทศศึกษา  และพัฒนากระบวนการจัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
การนิเทศการศึกษา และกระบวนการนิเทศการศึกษา  เป็นสิ่งคู่กันโดยมีจุดมุ่งหมายสุดท้าย   คือ   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


นายกำพล  เยี่ยมแสง
(Kampon Yeamseng) ( 5346701067)