วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ข้อเสนอแนะและประโยชน์ที่นำไปใช้

             ในการเรียนวิชาการจัดการนวัตกรรมสารสนเทศในเรื่อง การสร้าง blogger การใช้โปรแกรม     การเผยแพร่งานวิชาการและ การสร้างเครือข่ายนวัตกรรม ทำให้สามารถ พัฒนาตนเองให้ทันสมัย     โดยใช้เทคโนโลยีติดต่อกับเครือข่าย   เพื่อแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้ได้อย่างกว้างขวาง       ไร้พรหมแดน
             การศึกษาย่อมไม่มีคำว่าสาย   แต่โดยสภาพและพื้นฐานของผู้เรียนอาจทำให้ผู้เรียนขาดความเชื่อมั่นและปรับตัวไม่ทัน  หากมีเวลาในการเรียนในชั้นเรียนโดยปฏิบัติจริงตามที่อาจารย์ผู้สอนแนะนำและสาธิตอย่างใกล้ชิด ก็จะได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ 
            ดังนั้น หากอาจารย์ผู้สอนได้ใช้เวลาในการสอนอย่างต่อเนื่องและให้เวลาผู้เรียนได้มีโอกาสติดตามการสอนให้ทันกับผู้สอนก็จะได้รับประโยชน์จากการเรียนสูงสุด    
           ขอขอบอาจารย์ผู้สอนที่ถ่ายทอดความรู้ให้ แม้ผู้เรียนไม่มีสื่อที่จะใช้เมื่อกลับถึงบ้านก็จะใช้ความพยายามในการศึกษาค้นคว้าและหาที่ปรึกาาให้คำแนะนำได้ตามแนวทางที่อาจารย์แนะนำ  เป็นการฝึกทักษะและพัฒนาตนเองที่ดี  ขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้ง
                                        
                                                                             นายกำพล   เยี่ยมแสง
                                                                                   5346701067
                                                                                                                              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น