วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ครูผู้สอนกิจกรรมดีเด่น คุรุสภา พ.ศ.2552

นายกำพล  เยี่ยมแสง
ครูดีเด่นคุรุสภา ปี 2552
   ประเภทครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น
ได้ทำการสอนทุกภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง จัดทำสื่อช่วยสอน  สื่อ IT  เอกสารประกอบการสอนและใบกิจกรรมการเรียนรู้  จัดทำวิจัยในชั้นเรียน วิจัยก่อนเรียน-หลังเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  จัดทำใบความรู้สู่ชุมชน เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่เรียนไปถ่ายทอดแก่ผู้ปกครองตามศักยภาพ ของนักเรียน  สร้างแบบการบันทึกผลการเรียนประจำตัวของนักเรียน  เพื่อให้บันทึกความก้าวหน้าของ  ตนเอง   ทำให้นักเรียนยอมรับและพัฒนาตนเอง  สามารถนำความรู้ไปใช้ในชุมชนและสังคมได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น