วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บทบาทของผู้บริหารกับการนิเทศการศึกษา


บทบาทของผู้บริหารกับการนิเทศการศึกษา
งานบริหารการศึกษา มีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียน  ในการบริหารการศึกษาผู้บริหาร  ต้องทำงานสองอย่างคือ    งานบริหารและงานนิเทศ  ผู้บริหารมีบทบาทในการนิเทศมาก  โดยเฉพาะการนิเทศภายในสถานศึกษาของตนเอง  
มีผู้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารไว้ คือ
-  ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทฐานะผู้นิเทศ ไวส์  (Wiles)
-  ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการนิเทศการศึกษา  (อำนวยพร วงษ์ถนอม)
-  ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการนิเทศการศึกษา ภายในสถานศึกษา
  (สุจริต   เพียรชอบ)     
-  ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่ต้องกระทำเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา(พนัส หันนาคินทร์)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายกำพล  เยี่ยมแสง
(Kampon Yeamseng) ( 5346701067)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น