วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สถานศึกษาของฉัน วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
กิจกรรมที่ 2

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
      สถานที่ตั้ง 214 หมู่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
       โทร.075 312162 โทรสาร 075-313044
       E-mail: ns_polytec@hotmail.com  ปรัชญา: ทักษะยอด มารยาทเยี่ยม เปี่ยมวินัย  ใฝ่พัฒนา 


วิสัยทัศน์: วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช   
มุงผลิตกำลังคน  ด้านอาชีวศึกษา พัฒนาอาชีพ  การบริการอย่างมีคุณภาพ สู่สังคมที่ยั่งยืน 
    
     วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช เป็นสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)กระทรวงศึกษาธิการ
การจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนในระบบ  นอกระบบ   

การจัดการศึกษา
       ในระบบ

            หลักสูตรที่เปิดสอน
               หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
               หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
               หลักสูตรระยะสั้น       
       นอกระบบ
              เทียบโอนประสบการณ์ 
              ระบบทวิภาคี
              จัดการสอนอาชีพ 108 อาชีพ


แผนกที่่เปิดสอน
  
 ระดับ ปวช
   สาขางานการบัญชี
   สาขางานการขาย
   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   สาขางานการโรงแรม
   สาขางานยานยนต์
   สาขางานไฟฟ้ากำลัง
   สาขางานอิเล็กทรอนกส์
   สาขางานเชื่อมโลหะ

 ระดับ ปวส
   สาขางานบัญชี
   สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
   สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
   สาขางานเทคนิคยานยนต์

 จำนวนนักเรียน ทั้งหมด             783           คน
     ระดับ ปวช                             750            คน
     ระดับ ปวส                               33            คน

  จำนวนบุคลากร                          73            คน

      
               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น