วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การใช้โปรแกรม spss

           กิจกรรมที่ 3
                สิ่งท่ี่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาตนเองและการพัฒนางาน คือการศึกษาปัญหาและหาข้อมูล แล้วนำผลจากการศึกษามาวิเคราะห์ผลข้อมูลการวิจัยเพื่อกำหนดแนวทาง กำหนดแผนพัฒนา ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
                ในการศึกษาปัญหาและเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีมีจำนวนมาก แล้วนำมาวิเคราะห์ประมวลผลนั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทีประมวลผลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจนและรวดเร็วมีโปรแกรมท่ีนิยมใช้คือโปรแกรม SPSS(Statistics Package for the Social Sciences)
               
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย โปรแกรม SPSS
1. หน้าต่างของ SPSS
          เปิดโปรแกรม
         เมื่อเข้ามาที่หน้าจอ SPSS แล้ว ให้ไปที่ Variable View 
Start > program > SPSS > SPSS for window   1.1 Data Editor

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น